Eesti-Läti koostööprojekt “COOP Local”Eesti-Läti koostööprojekt “COOP-Local”

Projekti taust
Talutoodete ja mahetoidu populaarsus on viimase kümnendi jooksul väga kiiresti kasvanud. Talutoodete värskust, naturaalsust ja maitset väärtustatakse tarbijate poolt samuti Eestis, Lätis ning naaberriikides. Samas pole kohalikud väiketootjad sageli tarbijate seas piisavalt tuntud nii oma piirkonnas kui ka ülepiiri naabrite juures. Alustavad väiketootjad näevad eelkõige oma peamise turupiirkonnana kohalikku piirkonda, kuid nad võiksid rohkem ära kasutada ka piiri taga asuvate regioonide turupotentsiaali. Noored alustavad väiketootjad valdavad enamasti võõrkeelt ning on rohkem avatud uute turgude otsimisel. Seetõttu on neil olemas head eeldused ülepiiriliste kontaktide ning koostööpartnerite leidmiseks.
Kui talutooteid müüakse suurtele kombinaatidele või poekettidele, siis tootjale endale jääv saadav tulu on sageli väga väike. Seetõttu on oluline julgustada ja toetada väiketootjaid kasutama muid müügikanaleid, kus on võimalik saavutada otsekontakte lõpptarbijaga nii oma piirkonnas kui piiri taga. Eesti-Läti ülepiiriline koostöö väiketootjate vahel on seni olnud tagasihoidlik. Samuti pole ettevõtjatel piisavalt häid teadmisi võimalikult kõrge lisandväärtusega toodete välja pakkumisel ning lühikeste tarneahelate loomisel, siis on vaja korraldada vastavasisulisi koolitusi, õppereise ning muid ühisüritusi, kus on võimalik luua uusi kontakte naabruses asuvate ettevõtjatega ning omandada ühiselt uusi oskuseid ja teadmisi näiteks turunduse, pakendamise, kliendisuhete jne alal.
Meie piirkonnas on ka käsitööndus hästi arenenud ning meil on palju häid käsitöömeistreid, kes võiksid müüa oma tooteid ka laiemalt väljaspool oma kodupiirkonda. Uued noored meistrid saavad hästi hakkama ka võõrkeelte ning arvutikasutamisega, seega on neil head eeldused tänapäevase infotehnoloogia kasutamiseks müügis ja turunduses (näiteks toodete pakkumine e-poodides ja oma veebilehe kaudu). Käsitöömeistrid mõlemast riigist saavad koos õppida kasutama uusi võimalusi ja lahendusi kasutades nutikalt uuenduslikke turundus ja IKT-lahendusi. Käsitöömeistrid saavad ühiselt osaleda ka suurematel käsitöölaatadel.

Projekti eesmärgid
Projekti sihiks on elavnenud piiriülene koostöö ja ärisuhted kohalike (esmajärjekorras uute või hiljuti alustanud) väiketootjate ja käsitöömeistrite vahel. Projekti tegevuste kaudu soovitatakse julgustada Eesti-Läti piirialadel (Setomaa, Räpina, Vastseliina/Orava, Ape, Smiltene) tegutsevaid ettevõtjaid alustama piiriülest kaubavahetust ja koostööd, mis aitaks neil rohkem tulu teenida.

Tegevused
Projekti tegevuste elluviimisel kasutatakse sektoripõhist lähenemist ning moodustatakse 4 gruppi:
1) Marja- ja puuviljakasvatajad ning töötlejad
2) Liha- ja piimatootjad ning töötlejad
3) Köögivilja – ja taimekasvatajad ning töötlejad
4) Käsitöömeistrid

Ka teiste valdkondade ettevõtjad saavad tegevustes osaleda.

Tööpakett 2 Väiketootjate ja –töötlejate ettevõtjate võrgustiku loomine
1) 2017. aasta kevadel viib Setomaa Valdade Liit koostöös teiste partneritega ettevõtjate seas läbi online-küsitluse ja analüüsi.
2) 2017. aasta kevadel viivad kõik partnerid läbi ettevõtjatele suunatud kohalikud infopäevad (kokku 5), kus tutvustatakse projekti eesmärke ja tegevusi ning osalemisega kaasnevat kasu ja võimalusi.
3) Partnerid organiseerivad 21.aprillis Põlvas ühise 2-päevase kontaktürituse, mis on mõeldud kõikide haaratud valdkonna ettevõtjatele.
4) Partnerid organiseerivad 6 ühist 2-päevast õppereisi väiketootjatele ja -töötlejatele (3 Eestis, 3 Lätis). Iga grupi ettevõtjatele korraldatakse üks reis Lätti ja teine Eestisse. Esimese päeva õhtul toimub ka ühine kontaktüritus kohalike sama valdkonna ettevõtjatega.
5) Partnerid osalevad ühiselt järgmistel laatadel: Lindora laat (2017, 2018), Vastseliina laat (2017, 2019), Räpina laat (2018), Ape laat (2017, 2018) ja Smiltene laat (2018, 2019). Pärast laata toimub ettevõtjatele ka ühine kontaktüritus.
6) Infomaterjalid: Partnerid koostavad turundusbrošüüri (eesti ja läti keeles), mis sisaldab kokku teavet ca 60 ettevõtte kohta. Lisaks koostavad partnerid ka venekeelse turundusbrošüüri, mis sisaldab üldist informatsiooni kõigi regioonide ja toodete/teenuste kohta.

Tööpakett 3 Ühine oskuste ja teadmiste parendamine
1) Partnerid organiseerivad igale väiketootjate ja -töötlejate grupile 4 ühist 2-päevast koolitust (kokku 12 seminari).
2) Partnerid organiseerivad 2017. aastal ühise 2-päevase õppereisi Pihkva oblastisse, eesmärgiga uurida ülepiirilisi koostöövõimalusi. Sarnane õppereis organiseeritakse ka 2018. aastal Valgevenesse.
3) 2019. aastal organiseerivad partnerid ühise 3-päevase õppereisi Soome, kus on olemas head näited väikeste kohalike ettevõtjate tugevatest koostöövõrgustikest ning kes on edukad ka välisturgudel.
4) Igast grupist valitakse 4-5 kõige aktiivsemat ettevõtjat, kellest saavad koostöövõrgustike liidrid ja koordinaatorid. Partnerid organiseerivad neile ühise 2-päevase mentorkoolituse.

Tööpakett 4 Käsitöömeistrite võrgustiku loomine
1) Partnerid organiseerivad käitöömeistrite ühise osalemise ühel suuremal Eesti ja Läti käsitöölaadal (2017, 2018).
2) Käsitöömeistrid osalevad ühiselt ka kohalikel laatadel: Lindora (2017), Vastseliina (2019), Smiltene (2018) ja Ape (2018). Pärast laata toimub ka ühine 2-päevane kontaktüritus.
3) Partnerid organiseerivad käsitöömeistritele 2 ühist 2-päevast õppereisi (1 Eestis ja 1 Lätis).
4) Partnerid organiseerivad käsitöömeistritele 2 ühist 2-päevast koolitust (1 Eestis ja 1 Lätis).

Nimetatud tegevused viiakse ellu 2,5 aasta jooksul, aprill 2017 – august 2019.
Projekti partneriteks on Setomaa Valdade Liit, Räpina Inkubatsioonikeskus, Vastseliina vald, Ape vald ja Smiltene vald.

Projekti “COOP Local” elluviimist toetab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti eelarve on 338 756,00 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus 287 942,60 eurot

Tegevused 2017. aastal
30. märts Infopäevad ettevõtjatele Setomaal, Räpinas, Vastseliinas, Apes ja Smiltenes
Aprill-mai Online küsitlus ja analüüs
21.-22. aprill Ühine 2-päevane kontaktüritus Põlvas (21. märts), Maamessi külastus (22. märts)
17.-18. juuni Väiketootjate ja -töötlejate ühine osalemine Vastseliina laadal, sh. ühine kontaktüritus 17. juuni õhtul
08.-09. juuli Käsitöömeitrite ühine osalemine Tartu Hansalaada
August Venekeelse turundusbrošüüri koostamine
24. september Väiketootjate ja -töötlejate ühine osalemine Ape laadal, sh. õhtune ühine kontaktüritus Apes
12.-13. oktoober Läti köögivilja – ja taimekasvatajate/töötlejate ühine õppereis Eestisse
28. oktoober Väiketootjate ja -töötlejate ühine osalemine Lindora laadal, sh. õhtune kontaktüritus
28.-29. oktoober Käsitöömeistrite ühine osalemine Lindora laadal (28. oktoober) ning kontaktüritus (28.-29.oktoober)
03.-04. november Eesti käsitöömeistrite ühine õppereis Lätti
14.-15. november Piima- ja lihatootjate ühine koolitus "Talutoodete turundus" Setomaal
22.-23. november Ühine õppereis Pihkva oblastisse
07.-08. detsember Marja- ja puuviljakasvatajate ühine koolitus Apes

Tegevused 2018. aastal
18.-19. jaanuar Köögiviljakasvatajate ühine koolitus Kubijal
29.-30. jaanuar Piima- ja lihatootjate ühine koolitus Smiltenes
19.-20. veebruar Marja- ja puuviljakasvatajate ühine koolitus Räpinas
15.-16. märts Köögivilja- ja taimekasvatajate ühine koolitus Apes
21.-22. märts Käsitöömeistrite ühine koolitus Räpinas

05.-06. aprill Võrgustike liiderite koolitus Piusal
14. aprill Smiltene laat
18.-21. aprill Ühine õppereis Valgevenesse
26.-27. aprill Läti piima- ja lihatootjate õppereis Eestisse
26. mai Räpina laat
24.-25. juuli Eesti marja-, puuvilja- ja taimekasvatajate õppereis Lätti 

23. september Väiketootjate ja -töötlejate ühine osalemine Ape laadal, sh käsitöömeistrite õhtune kontaktüritus
10. oktoober Võrgustike liidrite koolitus Ruijenas
18.-19. oktoober Eesti köögivilja/taimekasvatajate õppereis Lätti
28. oktoober Ühine osalemine Lindora laadal, sh õhtune kontaktüritus
07.-08. november Piima- ja lihatootjate ühine koolitus Räpinas
23.-24. november Läti käsitöömeistrite õppereis Eestisse
06.-07. detsember Köögivilja- ja taimekasvatajate ühine koolitus Võrus

Tegevused 2019. aastal
15.-16. jaanuar Marja- ja puuviljakasvatajate ühine koolitus Smiltenes
28. veebruar Käsitööliste kontaktüritus Vastseliinas
21.-22. märts Piima- ja lihatootjate praktiline koolitus Smiltenes
09.-12. aprill Ühine õppereis Soome
07.-08. mai Marja- ja puuviljakasvatajate praktiline koolitus Setomaal
17.-18. mai Vidzeme ettevõtluspäevad-laat

05.-06. juuni Köögivilja- ja taimekasvatajate praktiline koolitus Apes
08. juuni Käsitööliste ühisväljapanek Kalnciema kvartalis Riias
15.-16. juuni Vastseliina laat
23.-24. juuli Läti marja- ja puuviljakasvatajate õppereis Eestisse

19.-20. sept Käsitööliste praktiline seminar, kontaktüritus Lätis
03.-04. okt Liha- ja piimatootjate õppereis Lätti

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | E-post: leo@ariabi.ee